jva_imec
jva_imec_diamonds

Sinds enkele jaren is de imec-toren een echt landmark geworden voor wie Leuven vanuit het westen binnenrijdt. Zowel de bijzondere vorm van dit 70 meter hoge torengebouw als de glazen gevel springen in het oog. Als een uitroepteken in het landschap geplaatst, benadrukt deze indrukwekkende toren de bijzondere status van imec als wereldleider in Onderzoek, Ontwikkeling & Innovatie op het gebied van nano-elektronica en digitale technologie.

Een bouwwerk dat bulkt van de uitdagingen

Het gebouw omvat een ondergrondse parking over 4 bouwlagen, een laboratorium dat zich uitstrekt over 2 verdiepingen, en een 16 niveaus tellend kantoorgebouw dat ruimte biedt aan 450 personen. Van onder tot boven bulkt dit bouwwerk van de constructieve uitdagingen.

Het constructief ontwerp van de bovenbouw spring het meest in het oog. Die bovenbouw is opgevat als een naar boven toe breder wordende dubbele kern. Alle verdiepingsvloeren hangen in uitkraging over de kern, aangezien er in de gevels van het torengebouw geen enkele kolom aanwezig is die de vloerplaten constructief kan ondersteunen. “Het Diamonds 3D rekenmodel was uiteraard onontbeerlijk om de effecten van de wind op een dergelijke torenconstructie te begroten“ vertelt Jan Van Aelst.

“Maar wat dit project heel bijzonder maakt zijn de strenge eisen die werden gesteld aan de doorbuiging van de gevelelementen. Die glazen elementen zijn bevestigd aan stalen kolommetjes die fungeren als afstandshouders tussen de verdiepingsvloeren. Om er 100% zeker van te zijn dat de afstand tussen de vloerplaten vrijwel constant blijft (zodat de doorbuiging van de gevelelementen voldoende beperkt blijft) hebben we heel veel aandacht besteed aan het verschil in doorbuiging tussen boven- en ondergelegen vloerplaten.”

Ook het bouwproces constructief modelleren

Zo werd Diamonds gebruikt om de invloed van betonkwaliteit op de doorbuiging van de vloerplaten te begroten. Daarbij was er in het bijzonder aandacht voor hoe die doorbuiging verandert met de tijd, rekening houdend met scheurvorming en kruip van beton. Het uiteindelijke doel van deze oefening was voldoende zekerheid te bieden dat doorbuigingsverschillen tussen verdiepingsvloeren te allen tijde binnen bepaalde grenzen blijven, in het bijzonder langsheen de randen waar de gevelelementen opgehangen worden.

Volgens Jan Van Aelst “zijn we er zo toe gekomen om met dit soort modellen doorbuigingsverschillen tussen verdiepingsvloeren te berekenen doorheen de opeenvolgende stadia van het bouwproces”. Worden gevelelementen geplaatst ter hoogte van een bepaalde verdieping, dan zal de vloerplaat op dat niveau doorbuigen ten opzichte van de onder- en bovenliggende verdiepingsvloeren. Die doorbuiging hangt af van het tijdstip waarop de gevelelementen worden aangebracht, en kan slechts betrouwbaar worden ingeschat met behulp van een rekenmiddel dat tijdsafhankelijke vervormingseigenschappen van beton in rekening brengt.

“Zo hebben we met Diamonds niet alleen het bouwwerk gemodelleerd” vervolgt Jan Van Aelst, “maar ook de manier waarop het wordt gerealiseerd, inclusief het tijdelijk aanbrengen van compenserende hulpbelastingen om doorbuigingsverschillen onder controle te houden”.

Invloed op omringende bouwwerken onderzoeken

Uiteraard was ook de fundering van dit gebouw best complex. De eerste zorg bestond erin de effecten te begroten van zettingen van de funderingszool op de omliggende structuren. Daarbij werd vertrokken van een geologische studie die een nauwkeurige inschatting gaf van de te verwachten funderingszettingen. In het Diamonds 3D rekenmodel werd vervolgens een verende ondergrond gedefinieerd waarmee de voorspelde zettingspatronen konden gereproduceerd worden.

“Zo een benadering liet ons toe om vervolgens de effecten en momenten te evalueren die optreden in omliggende structuren, en die te wijten zijn aan verschillen in zetting van de ondergrond” aldus Jan Van Aelst. “Dat is een benadering die we relatief frequent hanteren. Meer algemeen kunnen we met Diamonds zeer snel randvoorwaarden aanpassen, en heel snel de invloed van die randvoorwaarden op de structuur bepalen. In het bijzonder voor funderingen is dat van groot belang, omdat grondeigenschappen intrinsiek toch wel een bepaalde onzekerheid in zich dragen. Zo kunnen we er toch voor zorgen dat het eindresultaat de nodige garanties biedt, rekening houdend met onzekerheden op grondeigenschappen.”

Ingenieursbureau Jan Van Aelst

Structureel meedenken als handelsmerk

"Wij hebben er als studiebureau ons handelsmerk van gemaakt constructief mee te denken met bouwheren en architecten, en zo actief bij te dragen tot de architecturale waarde van een gebouw. Architecten appreciëren dat heel erg. Gedurende de meer dan 30 jaar dat we actief zijn hebben we dan ook een nauwe samenwerking opgebouwd met heel wat befaamde architecten, waaronder Baumschlager Eberle, Crepain Binst en SVR-ARCHITECTS" begint Jan Van Aelst. Actueel maakt het ingenieursbureau deel uit van Macobo-Stabo Construction Engineers.

"Maar daarnaast werken wij ook vaak samen met project- en conceptontwikkelaars zoals CORES Development en Immpact. Om een architecturaal hoogstaand gebouw te ontwikkelen, zoeken wij in overleg met hen naar het beste ontwerp voor de dragende structuur en evalueren we de impact op het kostenplaatje. Elk gebouw kan je immers op 10 verschillende manieren neerzetten. Maar als ingenieursbureau hebben we met 3D rekensoftware de middelen in handen om alternatieven te onderzoeken, en de beste keuze te maken tussen verschillende oplossingen. Zelf gebruiken we al vele jaren intensief de Diamonds rekensoftware van BuildSoft. Die is onmisbaar geworden om de steeds complexere structuren te dimensioneren die we tegenwoordig meer en meer terugvinden in heel wat architecturale ontwerpen.”

Torenhoge verwachtingen waarmaken

“Voor ons als ingenieursbureau is 3D rekenen een zeer belangrijk middel om binnen elk project onze doelstelling te kunnen waarmaken om actief bij te dragen tot de architecturale waarde van het gebouw waaraan we werken” besluit Jan Van Aelst. “Sinds we met Maison du Savoir een aanvang namen met 3D rekenen, is dat sindsdien alleen maar toegenomen. Op dit moment maakt ons team van 5 projectingenieurs gebruik van Diamonds voor alle projecten die ons worden toevertrouwd.

Gebruiksvriendelijkheid was voor ons een heel belangrijk selectiecriterium toen we ongeveer 20 jaar geleden van start gingen met de BuildSoft rekensoftware. Binnen een 3D rekenomgeving met talloze mogelijkheden is dat aspect belangrijker dan ooit. Het is net de goede mix van rekenmogelijkheden en gebruiksvriendelijkheid die voor ons cruciaal is om in de dagdagelijkse praktijk snel en efficiënt constructieve bottlenecks te detecteren, en oplossingen te vinden. Het klinkt misschien cliché in deze context, maar 3D rekenen helpt ons absoluut om de torenhoge verwachtingen van onze klanten en partners waar te maken.”

BuildSoft customer since

Other projects