stedec_ktoren
stedec_ktoren_diamonds

Volgens Koen Coelus heeft elk torengebouw zo zijn eigen complexiteit. “De K-Tower in Kortrijk (een ontwerp van Samyn and Partners, en uitgevoerd door een tijdelijke vereniging van Maes NV en Van Roey NV) is een mooi voorbeeld van een hedendaagse residentiële woontoren, en biedt een exclusief penthouse en 64 luxueuze appartementen verspreid over 19 verdiepingen. De afwisseling van open en gesloten delen in de gevel geeft het geheel absoluut een dynamisch karakter, maar stelde anderzijds wel een aantal uitdagingen voor het ontwerp van de betonstructuur.

Door de afwisseling van open en gesloten delen is de gevelopbouw per verdieping verschillend, en spelen om de andere verdieping de kolommen in de 4 hoeken een belangrijke rol in de overdracht van belastingen naar de lager gelegen niveaus. De krachtlijnen in de dragende structuur worden vrij complex, en concentreren zich om de twee verdiepingen in die hoekkolommen. 3D rekenen met Diamonds was dan ook essentieel om een goed inzicht te krijgen in die krachtlijnen, en om de hoekkolommen in gewapend beton zo licht mogelijk te dimensioneren.”

De K-Tower in opbouw, samen met het Diamonds 3D rekenmodel. Door de afwisseling van open en gesloten delen in de gevel concentreren de krachtlijnen in de dragende structuur zich om de twee verdiepingen in de hoekkolommen.

“Betonwanden en gevelkolommen vormen samen een stijve koker die op zijn beurt samenwerkt met de centrale kern van dit torengebouw dankzij de dwarse wanden tussen de kern en de gevelwand,” aldus Maarten Vervaet. “Ter hoogte van de onderste twee verdiepingen is de gevel echter volledig open. Daar steunen 6 meter hoge kolommen (onderling verbonden door een randbalk) de gevelwand af op de fundering. Diamonds werd gebruikt om in deze complexe situatie de nodige wapening voor de randbalk en de belasting op de slanke kolommen in hogesterktebeton (C80/95) te berekenen, op basis van de meest nadelige combinatie van belastingen. Met behulp van bijkomende detailmodellen evalueerden we bovendien de overdracht van krachten van wanden naar kolommen. Bovendien werd het met het 3D rekenmodel ook relatief eenvoudig om diverse alternatieven voor de posities van de kolommen te evalueren.

Bij een koker-in-koker structuur als de K-Tower is het cruciaal om de relatieve stijfheid van de buitenkoker (de gevelwand) ten opzichte van de binnenkoker (de centrale kern) te kunnen inschatten. De stijfheidsverhouding tussen beide bepaalt met name hoe de windlasten worden gespreid over de binnen- en buitenkoker. De berekening van de krachten in de betonwanden en de betonkolommen van de buitengevel op basis van een klassieke lastendaling was in dit geval dan ook geen valabele optie meer, maar vereiste zonder meer een 3D aanpak die de stijfheid van binnenkoker en buitenkoker op een correcte manier in rekening brengt.

De fundering van de K-Tower op palen in Ieperiaanse klei zorgde voor een bijkomende complexiteit, wegens de verschillen in zetting tussen de centrale kern en gevelkolommen. Om de impact van de zakking van de funderingspalen in de tertiaire kleilagen te begroten, werden in het 3D rekenmodel verende steunpunten toegevoegd onder de gevelkolommen en de wanden van de centrale kern. De veerconstanten werden bepaald in samenwerking met geotechnische experten. Dergelijke berekeningen toonden een grotere zetting van de centrale kern, en – te wijten aan de kleinere zetting van de gevelwand – grotere krachten in de gevelkolommen in vergelijking met een starre ondersteuning van centrale kern en gevel.”

Met Diamonds werden voor de K-Tower de wapeningssecties berekend voor wanden, vloerplaten, randbalken en kolommen (links). Rekening houdend met de zakking van de funderingspalen in tertiaire kleilagen, toonden zettingsberekeningen een grotere zetting van de centrale kern en grotere krachten in de gevelkolommen aan.

“En hoewel het op zich reeds een hele uitdaging was om te komen tot een sterk constructief ontwerp van de K-Tower, moesten we er als ingenieursbureau uiteraard ook op toezien dat stabiliteit en draagkracht gewaarborgd blijven tijdens de bouwfase,” besluit Koen Coelus. “Vermits het structuurconcept van de K-Tower gebaseerd is op de samenwerking van centrale kern en gevelwand in volledig afgewerkte toestand, vereiste dit een aantal bijkomende berekeningen.  Anderzijds konden dergelijke berekeningen vlot worden uitgevoerd vertrekkend van het bestaande 3D model voor de volledige structuur, waarbij verdiepingen werden weggelaten om de verschillende stappen in het bouwproces te evalueren.”

Bakens blijven verzetten

“Ofschoon ons projectportfolio een breed gamma aan bouwconstructies omvat, is dit torengebouw echt wel representatief voor de manier waarop wij denken en werken,” besluit Koen Coelus. “Sinds 1985 heb ik de bouwwereld ingrijpend zien veranderen. Het is enkel door alert te blijven voor de veranderingen in de markt dat Stedec NV kon uitgroeien tot wat het is vandaag. Bakens blijven verzetten, daar gaat het om bij ons. En zeg nu zelf, is dit project daarvan geen mooi voorbeeld?”

Stedec

Stedec is een ingenieursbureau gespecialiseerd in het ontwikkelen en berekenen van structuren in beton of staal van gebouwen en kunstwerken. Stedec behoort tot één van de belangrijkste kantoren voor stabiliteit in West-Vlaanderen en verwerkt jaarlijks voor meer dan 300 miljoen euro aan bouwwerken in binnen- en buitenland.

Het studiebureau stabiliteit een belangrijke rol binnenin het bouwteam van een project. Samen met de bouwheer, architect en aannemer zoeken we steeds naar de meest optimale en meest economische structuur. Door de steeds kortere uitvoeringstermijnen en door het gebrek aan gekwalificeerde bouwvakkers/bekisters op de werfvloer, dringt zich meer en meer een structuur op met doorgedreven prefabricatie. In concept ontwikkelt Stedec in elke studie de meest efficiënte prefabstructuur voor zowel kantoren als appartementsgebouwen

Stedec verzorgt vanuit deze visie niet enkel de klassieke studie stabiliteit waarbij de opmaak van de bekistingsplannen reeds gericht is op een uitvoering in geprefabriceerde elementen. Tevens beschikt Stedec over de nodige know-how voor de opmaak van de uitvoeringstekeningen van geprefabriceerde betonelementen die rechtstreeks geïmplementeerd kunnen worden in het productieproces van de prefabrikanten. Het omvormen en optimaliseren van bestaande studies in ter plaatse gestorte beton naar een geprefabriceerde structuur behoort ook tot de mogelijkheden.

Het samenwerken onder een BIM-model is steeds prominenter aanwezig in het bouwproces. Stedec beschikt over de nodige know-how en software om als volwaardige partner mee te werken aan het gezamenlijk BIM-model binnen elk project.

Ingenieursbureau Stedec werd opgericht in 1985 door ir.-arch. Koenraad Coelus en is sinds 1 januari 2018 overgenomen door VK Engineering, onderdeel van de groep VK Architects & Engineers.

BuildSoft customer since

Other projects